Privacyverklaring

Privacyverklaring

Gelukkig Paard, gevestigd aan Baken 42, 9732 BB te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Gelukkig Paard
Baken 42
9732 BB
Groningen 
0655814243
Laura Venema is de Functionaris Gegevensbescherming van Gelukkig Paard Zij is te bereiken via info@gelukkigpaard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gelukkig Paard verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan 
ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gelukkig Paard verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
 info@gelukkigpaard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De zes wettelijke grondslagen zijn:
 1 Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van
zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. 
 2 Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van
een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3 Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 4 Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene
of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
 5 Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak
van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar
gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 6 Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde,
behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de
betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan
die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. 

Gelukkig Paard verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om diensten af te leveren (Grondslag 1, Toestemming en Grondslag 2, Overeenkomst)  
- Het afhandelen van jouw betaling (Grondslag 2, Overeenkomst) 
- Verzenden van onze nieuwsbrief of aanbod (Grondslag 6, Gerechtvaardigd Belang) 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Grondslag 2, 
Overeenkomst, Grondslag 6, Gerechtvaardigd Belang) 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Grondslag 6, Gerechtvaardigd Belang) 
- Gelukkig Paard verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze belastingaangifte (Grondslag 3, Wettelijke Verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming
Gelukkig Paard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's 
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gelukkig Paard) tussen zit. 

Beveiliging van je persoonsgegevens
Gelukkig Paard gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows en Libreoffice voor verwerking 
gegevens en opstellen facturen. WordPress voor de website. Google chrome voor internet, Asus laptop,Samsung 
Galaxy telefoon en tablet. De systemen worden telkens voorzien van de nieuwste updates. Alle systemen zijn beveiligd 
met een wachtwoord. Daarnaast bevinden alle documenten waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen zich in een 
beveiligde map. Voor back-up doeleinden wordt er gebruik gemaakt van een externe harde schijf. Ook deze is 
beveiligd met een wachtwoord en ook hierop zijn de documenten met persoonsgegevens opgeborgen
 in beveiligde mappen. De website van Gelukkig Paard is beveiligd met een SSLcertificaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gelukkig Paard bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
 worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 1 maand na afronding van het traject. Dit om eventuele nieuwe vragen of 
opmerkingen te kunnen verzenden. 
Wettelijk verplichte gegevens: wettelijk verplichte termijn van 7 jaar voor de belastingdienst. 
Delen van persoonsgegevens met derden

Gelukkig Paard verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw 
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau 
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gelukkig Paard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gelukkig Paard gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op 
je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website 
en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om 
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw 
persoonsgegevens door Gelukkig Paard en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons 
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou  beschikken in een computerbestand naar jou of een 
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking 
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gelukkigpaard.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met 
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan 
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel 
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Gelukkig Paard wil je er tevens op wijzen dat je de 
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit  Persoonsgegevens. Dat kan via 
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gelukkig Paard neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of 
via info@gelukkigpaard.nl

Wijziging van de Privacyverklaring 

Gelukkig Paard heeft te allen tijde het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment 
van dagtekening.